INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

Publisert av Frode Sjøthun den 06.03.16.

Til medlemmer av BAVARIAKLUBBEN-Rogaland.
Innkalling til årsmøte - torsdag 9.april 2015

Du/dere inviteres til årsmøte torsdag 9. april kl.18:30 hos Hanabryggene Båtservice AS avdeling på Grasholmen.

§ 11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

11.1 Godkjenne de stemmeberettigede.

11.2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

11.3 Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

11.4 Behandle klubbens årsmelding.

11.5 Behandle klubbens regnskap i revidert stand.

11.6 Behandle forslag og saker.

11.7 Fastsette medlemskontingent.

11.8 Vedta klubbens budsjett.

11.9 Behandle klubbens organisasjonsplan.

11.10 Foreta følgende valg:

         a) Leder og nestleder.

         b) Øvrige styremedlemmer.

         c) En revisor.

         d) Valgkomité med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte.

 

Eventuelle innkomne forslag knyttet til årsmøtesaker bes sendt til Frode Sjøthun.

 

§ 9 Årsmøtet

9.2 Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene og på klubbens internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

VELKOMMEN! 
 

På vegne av styret i BAVARIAKLUBBEN-Rogaland

 

Torbjørn Riber Askeland                      Frode Sjøthun              Kenneth Sola

 

Frode Heigre                            Ådne Mauritzen