Fastsatt på ekstra ordinert årsmøtet 29. april 2014.


BAVARIAKLUBBEN-Rogaland ble stiftet 11. mars 2014.


§ 1 Navn 
Klubbens navn er BAVARIAKLUBBEN-Rogaland.


§ 2 Formål 
Hensikten med klubben er at Bavaria-eiere kan ha et felles forum til glede og nytte. Klubben skal på denne måten også bidra til å stimulere til båtglede og engasjement og på den måten styrke Bavaria som et populært og anerkjent båtmerke i Norge. BAVARIAKLUBBEN-Rogaland favner både motor- og seilbåter i Bavaria familien. BAVARIAKLUBBEN-Rogaland ønsker et nært samarbeid med lokalt næringsliv.

 

BAVARIAKLUBBEN-Rogaland's formål er å:

  • ha nært samarbeide med importører, forhandlere og produsent - og fungere som et interesseforum for Bavaria-eiere i Rogaland mot disse. Dette kan være som formidler av ros, ris, idèer og forslag vedrørende båtene, service, etc.
  • promotere klubben på lokale båtmesser
  • etablere samarbeidsavtaler med utvalgte leverandører i distriktet av utstyr, service og tjenester for å oppnå fordelaktig pris og servicekvalitet for medlemmene è Problemfritt Båtliv
  • arrangere treff, temakvelder og sosiale samlinger.
  • ivareta de felles interesser eiere av Bavaria-båter har og tilrettelegge for utveksling av erfaringer, idéer og anbefalinger mellom medlemmer
  • holde medlemmene orientert gjennom informasjonsskriv, sosiale medier og på klubbens hjemmeside
  • uttale seg ifm almenhetens frilufts interesser og rettigheter til bruk av skjærgården, sjøen og havet som rekreasjonsområde og til annen privat fritidsbasert utnyttelse
  • klubben skal aktivt samarbeide med andre lag og foreninger som gagner båtlivets interesser.

§ 3 Organisasjon

3.1 Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

 

3.2 Klubbens stander og merke

Klubbens stander og merke er en grå fylt, trekantformet bunn med hvit stripe i senter med Bavaria logo og teksten BAVARIAKLUBBEN-Rogaland. Fargene er grå og hvit. Trekanten er likebent, hvor langsidene er to ganger kortsiden.

 

§ 4 Medlemsbetingelser

 

4.1 Alle som aksepterer og godtar klubbens vedtekter kan bli tatt opp som medlem og må også betale den til enhver tid fastsatte kontingent.

 

4.2 Medlemskapet er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

 

4.3 For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingent være betalt. Et medlemskap gir 1 stemme.

 

4.4 Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Ved utmelding refunderes ikke innbetalt kontingent.

 

4.5 Klubben kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent eller annen avgift. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap og skal strykes fra medlemslisten. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

 

4.6 Det skal føres kartotek over medlemmene. Medlemmene må selv oppgi og oppdatere informasjon om bostedsadresse, e-post adresse og telefonnummer, etc.


§ 5 Kontingent og avgifter 
5.1 Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Andre avgifter og egenandeler kan kreves for deltakelse i klubbens aktivitetstilbud.

 

5.2 Kontingenten betales sammen med bladabonnement sendt i posten av Norsk Maritimt Forlag AS.

 

5.3 Medlemmer som ikke betaler etter purring kan ekskluderes.

 

5.4 Medlemmer av styret skal ikke betale kontingent.

 

5.5 Årsmøtet kan innvilge fritak for personer som gjør en ekstra innsats for klubben.

 

§ 6 Stemmerett og valgbarhet

6.1 For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 18 år, vært medlem av klubben i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene.

 

6.2 Medlem som skylder kontingent eller annen klubbavgift, har ikke stemmerett og er ikke valgbar.

 

6.3 Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

 

6.4 En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i klubben: medlem av styre, valgkomité, lovutvalg, revisor.

 

6.5 En evt engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte.

 

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

7.1 Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende.

Refusjon forutsetter godkjenning fra styret før aktiviteten tar til.

 

§ 8 Regnskap og revisjon

8.1 Klubben skal føre løpende regnskap over inntekter og utgifter. God regnskapsskikk skal tilstrebes slik at behovet for styring og kontroll blir tilfredsstilt. Regnskapsåret går fra 1.1. til 31.12.

 

8.2 Årsregnskapet skal gi et pålitelig bilde av klubbens økonomiske aktivitet og stilling. Det skal revideres før det legges fram for årsmøtet til godkjenning.

 

8.3 På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av klubbens bankinnskudd.

 

8.4 Klubbens bankkonti skal være knyttet til klubben og skal disponeres av to personer i styret.

 

8.5 Klubben kan ikke gi lån eller stille garantier for lån.

 

8.6 Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet.


§ 9 Årsmøtet 
9.1 BAVARIAKLUBBEN-Rogalands høyeste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte skal holdes innen utgangen av mars måned.

 

9.2 Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene og på klubbens internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

 

 

9.3 Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

 

9.4 Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

 

9.5 Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall ordinære stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. klubbens lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

 

9.6 På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste.

 

9.7 Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

 

9.8 Det skal føres protokoll over årsmøtet.

 

§ 10 Ledelse av årsmøtet

10.1 Årsmøtet ledes av valgt dirigent.

 

§ 11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

11.1 Godkjenne de stemmeberettigede.

11.2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

11.3 Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

11.4 Behandle klubbens årsmelding.

11.5 Behandle klubbens regnskap i revidert stand.

11.6 Behandle forslag og saker.

11.7 Fastsette medlemskontingent.

11.8 Vedta klubbens budsjett.

11.9 Behandle klubbens organisasjonsplan.

11.10 Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder.

b) Øvrige styremedlemmer.

c) En revisor.

d) Valgkomité med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte.

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret kan velges samlet.

Leder velges for ett år, øvrige styremedlemmer for to år, øvrige tillitsvalgte for ett år.

Valgkomitéen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.

 

§ 12 Stemmegivning på årsmøtet

12.1 Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

 

12.2 Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

 

12.3 Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

12.4 Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§ 13 Ekstraordinært årsmøte

13.1 Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter:

a) Vedtak av årsmøtet i klubben.

b) Vedtak av styret i klubben

c) Skriftlig krav fra 1/3 av klubbens stemmeberettigete medlemmer.

13.2 Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene, eventuelt på klubbens internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte.

 

13.3 Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. klubbens lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

 

13.4 Ekstraordinært årsmøte i klubben skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

 

13.5 Medlemsmøter kan holdes når styret finner det ønskelig.

 

§ 14 Klubbens styre

14.1 Klubben ledes og forpliktes av styret, som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

a) Iverksette årsmøtets regelverk og vedtak.

b) Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet, og sørge for at klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.

c) Etter behov, oppnevne komitéer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.

d) Representere klubben utad.

14.2 Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.


§ 15 Grupper og komitéer

15.1 Valgkomiteen skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på årsmøtet, med unntak av valgkomité. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

 

15.2 Klubben kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Årsmøtet bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av organisasjonsplanen.

 

15.3 For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten styrets godkjennelse.

 

§ 16 Straffesaker

16.1 For disiplinærsaker gjelder retningslinjer i NIFs lov kapittel 11 og 12.

 

§ 17 Lovendring

17.1 Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i klubben etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

17.2 Lovendringer trer i kraft straks.

 

§ 18 Oppløsning

18.1 Forslag om oppløsning av klubben må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

 

18.2 Ved oppløsning av klubben tilfaller overskytende midler etter avvikling et formål som klubben har arbeidet for. Ryfylke Friluftsråd investerer midlene i tilretteleggingstiltak for friluftsliv i samarbeid med vedtak fattet ved oppløsning.